Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts
Muôn kiếp nhân sinh =

Nguyên Phong - Tổng hợp TP.HCM ; First News, Thành phố Hồ Chí MInh : 2023 - 442 tr. : 21 cm.

Item type Books Checkouts: 3
Ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình =

Toussaint, Bruno - Dixit / Jean Pierre Fouge ; Hội Điện Ảnh Việt Nam, Paris : 2007 - 191 tr. ; 23 cm.

Item type Books Checkouts: 2
Giáo trình Logistics /

- Đại học Quốc gia Hà Nội ; Trường Đại học Kinh tế, H. : 2023 - 216 tr. ; 24 cm.

Item type Books Checkouts: 1