Images for Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi / Nguyễn, Thị Huyền Ngân