Images for Thời tính, hữu thể và ý chí : Nguyễn, Hữu Liêm